Metsästys

kuva11Lapland Hide tuo Käsivarren erämaiden metsästyspuitteet aivan uudella tavalla asiakkaidensa ulottuville. Tiettömien yhteyksien johdosta aiemmin luoksepääsemättömät riistamaat ovat kädenulottuvilla. Riekkoa, vesilintuja, jänistä ja muuta pienriistaa voi metsästää Lapland Hiden luvalla heti Lapland Hiden omilla mailla pihapiirin ulkopuolella. Ja helikopteri vie muutamassa hetkessä metsästämään Metsähallituksen lupa-alueelle kaikkialla Käsivarteen ja vaikka Ruotsin Lapin tuntureille. Soidensuojelu- ja erämaalaki laki eivät rajoita seudun metsästystä.

Metsästys Käsivarressa ja Lapland Hidessa

Ulkopaikkakuntalaisille Metsähallitus myy rajoitetusti ja kiintiöidysti metsästyslupia. Lupien määrästä vuosittain päätettäessä noudatetaan kestävän käytön periaatetta. Metsähallitus neuvottelee vuosittain metsästyslupajärjestelyistä riistanhoitoyhdistyksen, Käsivarren paliskunnan, metsästysmatkailusta ainakin osan toimeentulostaan saavien yrittäjien ja mahdollisten ammattimetsästäjien kanssa.

Enontekiöläisillä on maksuton metsästysoikeus kotikuntansa valtion mailla. Metsästys on osa paikallista elämäntapaa ja kulttuuria. Riekon ansapyynnillä on paikallisille metsästäjille edelleenkin taloudellista merkitystä; ei kuitenkaan siinä mitassa kuin aiemmin, jolloin Käsivarressa oli käytössä kolme valuuttaa: markka, kruunu ja riekko. Enontekiöläisten kanalintujen metsästys on kiintiöimätöntä, mutta riistanhoitoyhdistys ohjaa sitä suosituksin ja Lapin riistanhoitopiiri lyhentää tarvittaessa metsästysaikaa. Metsästäjät pyrkivät vaikuttamaan riistakantoihin pidättäytymällä metsästyksestä huonoina kanalintuvuosina. Hirven ja karhun pyynti on kiintiöity seuraamaan kantojen kehitystä. Kuntalaisten talviaikainen maastoliikennelupa mahdollistaa kelkan käytön riekon ansapyynnissä. Moottorikelkkaa ja mönkijää voidaan käyttää hirvenruhojen kuljettamiseen maastosta.

Ulkopaikkakuntalaisille Metsähallitus myy rajoitetusti ja kiintiöidysti metsästyslupia. Lupien määrästä vuosittain päätettäessä noudatetaan kestävän käytön periaatetta. Metsähallitus neuvottelee vuosittain metsästyslupajärjestelyistä riistanhoitoyhdistyksen, Käsivarren paliskunnan, metsästysmatkailusta ainakin osan toimeentulostaan saavien yrittäjien ja mahdollisten ammattimetsästäjien kanssa. Metsästyksen aikana tulee välttää häiriön tuottamista poronhoidolle.

Lapland Hiden pyydetyin riistalaji on riekko, joka esiintyy alueella yleisenä. Metsäkanalinnuista metso kuuluu alueen riistakantaan samoin kuin kiintiömetsästyksen piiriin kuuluva, alueella satunnaisesti tavattava karhukin. Jänis ja kettu ovat myös yleisiä, Metsähallitus pitää ketun metsästystä riistanhoidollisista ja luonnonsuojelullisista syistä tärkeänä, sillä kettu on Käsivarren alueella vienyt lähes tyystin naalin elinedellytykset. Alueen vesilintukannat ovat kohtalaisen hyvät, sillä Ruotsin puolelta Lätäsenon kautta Norjaan ulottuva suovyöhyke, laajat vuomat vesistöineen kuten läheiset Hieta- ja Puussasvuoma, luovat laajan elinympäristön vesilinnuille.

Lapland Hiden ympäristön erämaisuudesta johtuen alueella ei ole harjoitettu riistakolmiolaskentaa; lähin Metsähallituksen toimesta laskettava riistakolmio on n. 20 km:n päässä Sarvisoaivissa Kelottijärven pohjoispuolella. Ylä-Lapin tunturimaastojen riekkokantojen seurantaan käytetään Ruotsin ja Norjan tapaan kanakoiria. Riekkoja haetaan koirien avulla laskentalinjoilta, jotka pysyvät samana vuodesta toiseen. Metsästettävien vesilintujen kantoja sekä pesimämenestystä seurataan ns. laskentapisteiden avulla. Suurpetojen tarkkailussa puolestaan luotetaan petoyhdysmiesten kirjaamiin havaintoihin. Hirvien määrää arvioidaan mm. hirvihavaintokorteista saatavan tiedon avulla.

Metsästyksen lupakäytäntö

kuva13Metsähallitus myy kahdenlaisia pienriistalupia: pienriistalupa kaikelle pienriistalle eli ns. kanalintulupa ja lupa muulle pienriistalle kuin kanalinnuille, ns. vesilintu- ja jänislupa. Lisäksi Ylä-Lappiin Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntiin on myynnissä ns. riekkolupa.

Metsästys edellyttää henkilökohtaista metsästyskorttia, joka tulee olla yhdessä lupaehtojen ja lupa-aluekartan kanssa mukana aina metsästettäessä kuten myös lupaehdot mahdollista valvontatarkastusta varten. Metsästysaseen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on kielletty. Poliisipiirin päällikkö voi kuitenkin yksittäisessä tapauksessa antaa luvan metsästysaseen kuljettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa, ehdolla että asetta ei käytetä metsästykseen. Tällainen lupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin myös poronhoitotöitä suorittavalle poromiehelle.

Metsähallituksen metsästyslupien myynti ja tiedotus löytyvät osoitteesta Eräluvat.fi. Metsähallituksen palvelunumero on 020 69 2424. Ennen lupien varausta on syytä tarkistaa metsästysajat. Riistahoitopiirin mahdolliset rajoitukset kanalintujen metsästykseen samoin kuin voimassa olevat metsästysajat löytyvät osoitteesta www.riista.fi, www.mmm.fi sekä Metsästäjälehden numerosta 4. Syysmyynnin aloituspäivät koskevat lupia kaikelle pienriistalle (ns. kanalintulupa). Metsästyslupia muulle pienriistalle kuin kanalinnuille voi ostaa jatkuvasti. Metsästysluvat ovat pääsääntöisesti mahdollisia ostaa verkkokaupasta yleisimmillä maksutavoilla ja mobiilisti kännykällä.

Riekkolupa

metsastys1613alue1ja2Ylä-Lapissa kanalintuluvasta käytetään nimitystä riekkolupa, koska riekko on ainoa luvalla metsästettävä kanalintu. Ylä-Lappi tarkoittaa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita. Riekkoluvalla saa metsästää vahvistettujen metsästysaikojen mukaisesti myös jänistä, vesilintuja ja pienpetoja. Riekkolupa ei oikeuta metsästämään metsoa, teertä tai pyytä. Kiirunat on säästettävä niukoista kannoista johtuen ja ansapyynti on kielletty koko metsästyskauden.

Osa riekkoluvissa pannaan myyntiin kesäkuussa, jolloin lupia myydään metsästyskaudelle 15.10. saakka mahdollisin lupa-aluekohtaisin rajoituksin. Loput luvista myydään syyskesästä elokuussa riekkokantojen selvittyä. Näin turvaamme metsästyksen kestävyyden. Myös MMM:n mahdollisesti asettamat metsästysrajoitukset vaikuttavat syksyn lupamyyntiin.

Luvan hinta on 17 e/vrk. Riekon saaliskiintiö on 2 kpl/pvä ja sen lisäksi pienpetoja saa metsästää saalispisteytyksen mukaisesti. Metsähallitus on arvottanut pienriistasaaliin. Kullekin lajille on oma pistearvo. Saaliin yhteenlaskettu pistearvo ei saa ylittää metsästysluvan kiintiötä.

Pienriistan pistekiintiöt ovat: hanhet 6, muut vesilinnut 1, kanadanmajava 5, metsäjänis ja rusakko 2 sekä pienpedot ja turkisriista 0 pistettä.

Luvan kesto Saalispistekiintiö
1 vrk. 5 pistettä
2 vrk. 9 pistettä
3 vrk. 11 pistettä
4 vrk. 12 pistettä
5 vrk. 13 pistettä
6 vrk. 14 pistettä
7 vrk. 15 pistettä

 

Taulukosta selviää mm. se, että vuorokauden pienriistaluvan kiintiö on 5 pistettä, joka sallii esimerkiksi kahden kahden riekon lisäksi kahden jäniksen ja yhden vesilinnun ampumisen, kun sitä vastoin hanhen ampumiseen ei vuorokausilupa vielä oikeuta.

Pienriistalupa eli ns. kanalintulupa

Metsähallituksen kanalintulupa kattaa kaiken pienriistan metsästyksen kanalintukaudella. Vuorokausilupa on tarjolla 1-7 vuorokaudeksi ja ne on kiintiöity lupa-alueittain. Lupa on tarjolla niin kauan kuin kiintiöitä alueella riittää.

Metsähallitus on arvottanut pienriistasaaliin kestävän metsästyksen turvaamiseksi. Kullekin lajille on oma pistearvo. Saaliin yhteenlaskettu pistearvo ei saa ylittää metsästysluvan kiintiötä. Pienriistan pistekiintiöt ovat: metso 9 pistettä, teeri 4, pyy 2, riekko 2, hanhet 6, muut vesilinnut 1, muu linturiista 1, kanadanmajava 5, metsäjänis ja rusakko 2 sekä pienpedot ja turkisriista 0 pistettä. Seuraavassa taulukossa on luvan keston mukainen saalispistekiintiö ja luvan hinta.

Luvan kesto Saalispistekiintiö Hinta
1 vrk. 5 pistettä 22 e
2 vrk. 9 pistettä 40 e
3 vrk. 11 pistettä 47 e
4 vrk. 12 pistettä 54 e
5 vrk. 13 pistettä 60 e
6 vrk. 14 pistettä 65 e
7 vrk. 15 pistettä 70 e

Metsähallituksen lyhyiden (1-7 vrk.) pienriistalupien myynti toteutetaan kaksivaiheisena. Osa luvista laitetaan myydään kesäkuussa, jolloin lupia myydään metsästyskaudelle 15.10. saakka. Loput luvista myydään elokuussa riistakolmiolaskentatulosten selvittyä. Näin turvataan metsästyksen kestävyyden. Myös Maa- ja metsätalousministeriön mahdollisesti asettamat metsästysrajoitukset vaikuttavat syksyn lupamyyntiin.

Pienriistalupa muille kuin kanalinnuille eli ns. vesilintu- ja jänislupa

Tämä luvan johdosta kanalintukaudelle voi hankkia edullisemman pienriistaluvan esimerkiksi jänisjahtiin. Toisinko ns. kanalintulupaa voi ns. vesilintu- ja jänislupaa ostaa jatkuvasti.

Hirvenmetsästys

Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman asetusmuutoksen mukaan neljä Ylä-Lapin kuntaa Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki saavat aloittaa hirven metsästyksen syyskuun ensimmäisenä päivänä, kun jahtikausi muualla Suomessa alkaa vasta syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Metsästyskausi on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen päättyy hirvien kiima-ajan alkuun syyskuun 20. päivänä. Hirvijahti alkaa uudelleen 11. lokakuuta ja päättyy marraskuun lopulla tavallista aikaisemmin. Metsästyskauden varhentamista on ajanut Lapin riistanhoitopiiri perusteluina vaikeat luonnonolosuhteet ja poronhoidon päällekkäisyydet. Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, jonka jälkeen aikaistetun metsästyksenaloittamisen aluetta mahdollisesti laajennetaan.

Enontekiön yhteismetsä vuokraa alueitaan hirvenmetsästykseen. Vuokra-alueina on yhdeksän (9) eri aluetta. Alue vuokrataan vain metsästyskaudeksi kerrallaan. Alueen vuokra-aika alkaa hirvenmetsästyksen aloituspäivänä ja päättyy sinä päivänä, kun luvan saaja on saanut kaadettua alueelta luvan mukaiset hirvet kuitenkin viimeistään hirvenmetsästyskauden päätyttyä. Vuokra-alueita haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Luvan saajalla on oikeus käyttää maastomönkijää luvan mukaisesti kaadetun hirven lihojen noutamiseen maastosta.

Vuokrahakemukset on toimitettava yhteismetsän toimistoon helmikuun loppuun mennessä. Hoitokunta tekee päätökset lupa-alueidensa vuokraajista ja päällekkäiset haut myönnetään vuorottelun tai arpomisen perusteella.

Hirvenmetsästysalueen vuokra on 100 e alue + toimitusmaksu 5,10e ja alv metsästyskaudelta.

Lapland Hide pyrkii järjestämään asiakaskuntansa toivomuksesta mahdollisuuden hirvenmetsästykseen Käsivarren alueella yhteistyössä paikallisten metsästysseurojen ja maanomistajien kanssa.

Karhun metsästys

Suomessa karhunmetsästys toteutetaan ns. kiintiömetsästyksenä ja vuosittain kaadetaan 60-80 karhua kestävän metsästyksen periaattein, jolloin karhukanta ei vähene. Karhun metsästysaika Suomessa on 20. elokuuta Р31. lokakuuta, mutta se keskeytetään heti, kun kulloinenkin vuotuinen karhukiintiö on täyttynyt. Pääasiallisin karhun metsästysmuoto nykyisin on metsästys yhden tai kahden koiran avulla. Metsästysmuoto vaatii metsästäjältä hyvää karhun elintapojen, käyttäytymisen ja aistien tuntemusta. Karhunmetsästykseen osallistuvan metsästäjän on suoritettava ampumakoe. Karhukokeessa ammutaan neljä laukausta 90 sekunnin aikana paikallaan olevaan karhukuvioon. Kaikkien laukausten on osuttava 17 cm halkaisijaltaan olevaan osuma-alueeseen.

Karhua ei saa ajaa pesästä eikä ampua pesältä. Myöskään ravintoon liittyvää houkutinta ei saa metsästyksessä käyttää. Niinpä haaskaa tai viljapeltoa, jolta sato on korjaamatta, ei saa käyttää hyväksi. Naaras ja sen alle vuoden ikäiset pennut ovat aina rauhoitettuja. Karhunkaadosta on ilmoitettava välittömästi Suomen riistakeskuksen karhupuhelimen numeroon 029 431 2500. Samasta numerosta voi seurata metsästyskiintiön täyttymistä ympäri vuorokauden. Vuonna 2013 Maa- ja metsätalousministeriön määräämä kaatokiintiö läntisellä poronhoitoalueella, jolle Lapland Hiden toiminta-alue kokonaisuudessan kuuluu, oli 12 karhua. Karhun liha tulee tarkastuttaa ennen ravinnoksi nauttimista trikinoosin varalta. Mikäli karhusta saatuja osia kaupataan, tulee tätä varten hakea CITES-lupa Suomen ympäristökeskukselta. Lupaa varten tulee olla myös paikallisen riistanhoitoyhdistyksen todistus eläimen luvallisesta saannosta.

Koko Enontekiön yhteismetsä on karhunmetsästyksen lupa-aluetta. Metsästys tapahtuu metsästyslaissa ja -asetuksessa määrättyjen säädösten mukaan kiintiömetsästyksenä. Hinta on 27 e/vrk 57 e/ vko ja 81 e/kausi. Yhteismetsän alueelta onnistuneesta jokaisesta karhun kaadosta on maksettava lisäksi yhteismetsälle 178 euroa.

Lapland Hide pyrkii järjestämään asiakkaiden toivomuksesta mahdollisuuden karhunmetsästykseen Käsivarren alueella. Ulkopaikkakuntalainen metsästäjä tarvitsee valtion maille Metsähallitukselta aina henkilökohtaisen karhunmetsästysluvan, jolla saa ampua yhden karhun. Karhunmetsästysluvan hinta on 25 e/vrk ja 50 e/kausi. Poronhoitoalueella ei tarvitse muita pyyntilupia.

Tule Lapland Hiden riistarikkaille erämaille! Erämaakeskus antaa metsästysseurueellesi puitteet täydelliselle metsästyselämykselle rauhallisessa, kiireettömässä erämaassa. Metsästyspäivän väsymys lähtee jäsenistä rantasaunan lämmössä ja Lätäsenon virkistävässä vedessä. Päärakennuksessa nautittavat riista- ja kalapöydän antimet ja takkatulen äären metsästysmuistelot kruunaavat aina päivän ja voimaavat mielesi tuleviin metsästysseikkailuihin.

Varaa ja varmista metsästysretkesi Lapland Hideen jo nyt!